[StartOfServerData]HELLO;GOODBYE;[EndOfServerData]